Firma - ime podjetja

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je firma ime, s katerim družba posluje. Ureja jo drugo poglavje skupnih določb omenjenega zakona. Večina določb velja za prav vse organizacijske oblike (s.p., d.o.o., d.d., ...). Zakon sicer glede firme samostojnega podjetnika določa nekatere posebne pogoje, ki bodo razloženi v nadaljevanju članka.

Tako kot vsa ostala imena, je firma pripomoček s katerim individualiziramo družbe. Sam izraz izhaja iz latinskega glagola “firmare”, ki pomeni podpisati, potrditi ali overiti. Izraz firma se v pogovornem jeziku pogosto uporablja napačno, kot sopomenka za besedo podjetje. Firma pomeni zgolj ime, medtem ko podjetje določa samo organizacijo, skupino zaposlenih ali pa vsa sredstva in naprave, ki so uporabljene pri določenem procesu (odvisno od pogleda in teorije, ki jo uporabimo pri obravnavi).

Sestavine firme

V firmi mora biti prisotna oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe. To določi podjetnik sam, smiselno pa je, da ta predstavlja glavno dejavnost podjetja in tako daje že prvi vtis o ciljih, dejavnostih ali načinih delovanja podjetja.

Prepovedane sestavine firme

Nekatere sestavine so seveda tudi prepovedane. Dodatne sestavine ne smejo biti take, da lahko spravljajo v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali povzročijo zamenjavo s firmo ali znakom druge osebe ali kršijo pravice drugih oseb. Prav tako firma ne sme vsebovati imen ali znakov držav ali mednarodnih organizacij. Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb je možno v firmo vnesti le ob dovoljenju Vlade Republike Slovenije. Enako velja za ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe - vnos je dovoljen le z njenim dovoljenjem, če je že umrla pa z dovoljenjem sorodnikov, ter z dovoljenjem ministra pristojnega za javno upravo.
V 17. členu ZGD-1 so navedene še nekatere nedovoljene sestavine firme. Znaki in besede, ki jih firma ne sme vsebovati:

  • tiste, ki nasprotujejo zakonu ali morali,
  • vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca,
  • vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Po 18. členu ZGD-1 lahko na predlog organov, Vlade ali sorodnikov umrle osebe (če gre za firmo, ki uporablja ime in priimek ali psevdonim zgodovinske ali znamenite osebe) registrski organ izbriše sestavino firme iz registra, če je s poslovanjem družbe kršen ugled države, samoupravne lokalne skupnosti ali prej omenjene zgodovinske ali znamenite osebe.

Uporaba firme

Pri poslovanju se mora firma uporabljati v obliki, ki je vpisana v register. Uporablja se lahko tudi skrajšana firma. To je firma, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se ta razlikuje od drugih firm in oznako družbe. Skrajšana firma se, prav tako kot celotna, vpiše v register.

Jezik firme

Firma mora seveda biti v slovenskem jeziku. Prevod se lahko uporablja le skupaj s firmo v slovenskem jeziku. Vsebuje lahko tudi besede v tujem jeziku, če te: ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so del firme, ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam, gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, gre za mrtvi jezik.

Nameravana firma

Vsak lahko pri registrskem organu zahteva tudi, da ta vpiše firmo v register, ne da bi bila hkrati ustanovljena družba. V enem letu od vpisa mora prijavitelj nato ustanoviti družbo, drugače se nameravana firma izbriše in firmo z enakimi sestavinami lahko registrira kdorkoli.

Nazaj na vse članke