Kako odpreti d.o.o.?

Postopek ustanovitve in registracije družbe z omejeno odgovornostjo je malce bolj zapleten kot odpiranje s.p. Obstajata dva načina, ki se uporabita glede na to, kakšne značilnosti želite, da ima vaše novoustanovljeno podjetje.

Enostavni način

Najlažji način za registracijo je obisk spletnega portala e-VEM in ustanovitev družbe s pomočjo navodil. Preko omenjenega portala lahko ustanovite tako imenovani enostavni d.o.o., ki vsebuje le najbolj osnovne določbe glede d.o.o.: vložki se lahko vplačajo le v denarju, v celotnem znesku pred vložitvijo predloga, družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene s pomočjo vnaprej pripravljenega obrazca in določil.

Drugi način

V kolikor želite družbo registrirati v okviru drugačnih možnosti - z družbeno pogodbo, ki vsebuje dodatne dogovore ali pri kateri bo del vložkov vplačan šele po vpisu v register, potrebujete družbeno pogodbo, overjeno s strani notarja. D.o.o. se ustanovi s pogodbo o ustanovitvi (družbena pogodba), ki jo podpišejo vsi družbeniki. Za veljaven ustanovitveni akt je tako potreben notar, ki poskrbi za ustrezno sestavo pogodbe. Seveda jo lahko sestavijo tudi družbeniki sami in jo predložijo v pregled in popravo notarju.

Osnovni kapital

Vrednost osnovnega kapitala mora znašati vsaj 7.500 evrov, vsak vložek družbenika pa vsaj 50 evrov. Le-ta je lahko v denarju, kot stvarni vložek (premičnine, nepremičnine, pravice, podjetje ali del podjetja) ali stvarni prevzem (sedanji ali prihodnji obrati ali drugi premoženjski predmeti).

Vsak družbenik mora pred prijavo za vpis v register zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vložka. Pred prijavo se morajo stvarni vložki v celoti izročiti, sestaviti in podpisati pa se mora tudi poročilo o stvarnih vložkih.

Družbena pogodba

Sestavine družbene pogodbe ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pogodba mora vsebovati: imena in priimke ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika, firmo, sedež in dejavnost družbe, navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež, morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov, čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas. Poleg vseh naštetih sestavin lahko pogodba seveda vsebuje še druge sestavine (npr. način delitve dobička, pogoji za nakup deleža od drugega družbenika...).

Dejavnost

Enako kot pri samostojnem podjetniku, morajo tudi družbeniki v d.o.o. izbrati in registrirati svoje dejavnosti. Nekatere so proste in jih lahko brez pogojev opravlja vsak d.o.o., druge pa so regulirane in zanje obstajajo posebni pogoji opravljanja dejavnosti (npr. nekatere obrtne dejavnosti). Ob registraciji je mogoče registrirati več različnih dejavnosti.

Davčna številka in zahtevek za izdajo številke za DDV

Družba z omejeno odgovornostjo mora v osmih dneh po vpisu v sodni register davčnemu uradu sporočiti podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov ter nekaj drugih podatkov. Na podlagi prijave na FURS, ta podjetju dodeli davčno številko. Družba se mora prijaviti tudi v sistem DDV, vendar le, če pričakuje več kot 25.000 evrov prometa letno. Prijavo je potrebno poslati najpozneje v mesecu, v katerem se pričakuje, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla 25.000 evrov. Družba se lahko identificira za namene DDV, čeprav vrednost obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 evrov, vendar mora v tem primeru v sistemu DDV nato ostati najmanj 60 mesecev.

Alternativen način odpiranja podjetja

V primeru da nimate ustanovnega kapitala, časa ali znanja za odpiranje podjetja, se lahko obrnete tudi na podjetje, ki se ukvarja z odpiranjem in prodajo novih podjetij. En primer takšnega podjetja je Agencija Spin, oglejte si ponudbo na njihovi spletni strani agencijaspin.si.

Nazaj na vse članke