Obvezne sestavine računa

Vsakdo, ki se poda na poslovno pot mora v določenem trenutku izdati svoj prvi račun. Katere so tiste nujne sestavine, ki jih mora vsebovati vsak tak dokument?

Izdajanje računa je zelo enostaven postopek, a hitro se lahko zgodi, da ne vsebuje vseh zakonsko predpisanih podatkov. Na Apollu lahko zato račune izdajate brez skrbi, saj mi poskrbimo, da račun vsebuje vse obvezne podatke. Kateri pa so ti podatki, pa navajamo v tem članku.

Davčno potrjevanje

Po 82. členu ZDDV so obvezni podatki na računu naslednji:

 1. datum izdaje računa;

 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;

 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev;

 4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom tega zakona ;

 5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika;

 6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;

 7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 81. člena tega zakona , če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa;

 8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto;

 9. stopnjo DDV;

 10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje;

 11. v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo »Samofakturiranje«;

 12. v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV;

 13. v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«;

 14. v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opravljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona , značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega zakona ;

 15. v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne agencije navedbo »Posebna ureditev – Potovalne agencije«;

 16. v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine navedbo »Posebna ureditev – rabljeno blago«, »Posebna ureditev – umetniški predmeti« ali »Posebna ureditev – zbirke in starine«;

 17. če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim imenom in naslovom.

Nazaj na vse članke