Zaposlovanje in delo tujcev – ali potrebujem delovno dovoljenje?

Zaposlitev ali delo tujca v Sloveniji je možno le, v kolikor predhodno pridobi delovno dovoljenje ali drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje ni potrebno le v primeru, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba.

Temeljna načela urejanja dela tujcev

Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca, temeljni pogoj za izdajo dovoljenja pa je trenutna situacija na trgu dela oziroma pomanjkanje ustreznih domačih kandidatov. V posebnih primerih, ki jih zakon izrecno določa pa lahko za dovoljenje zaprosijo tudi tujci sami, izdaja dovoljenja pa je vezana na poseben status tujca oziroma naravo dela in se izdaja ne glede na stanje na trgu dela. Delovno dovoljenje omogoča tujcem delo oziroma zaposlitev in je podlaga za pridobitev dovoljenja za prebivanje, ki je posebno dovoljenje in ga izdajajo slovenska diplomatsko konzularna predstavništva oziroma upravne enote v RS.

Zaposlovanje delavcev iz EU

Delavci teh držav so pri zaposlovanju oziroma iskanju zaposlitve izenačeni z domačimi delavci. To pomeni, da v primeru zaposlitve, delavci iz teh držav ne potrebujejo delovnega dovoljenja, pač pa mora delodajalec, ki zaposli takega delavca, opraviti prijavo zaposlitve delavca iz EU. Za prijavo zaposlitve šteje prijava državljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije ter prijava družinskega člana državljana EU, EGP ali Švicarske konfederacije, v socialno zavarovanje s strani delodajalca. Prijavo je delodajalec dolžan opraviti v 10 dneh po začetku zaposlitve. Za prijavo opravljanja storitve omenjenih državljanov pa se šteje prijava izvajanja storitve na obrazcu obr. ZRSZ-TUJ-5, ki se opravi po pošti na naslov:ZRSZ Centralna služba, Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana. Pravica do prostega dostopa na trg dela za državljana države članice EU ali EGP ter Švicarske konfederacije pomeni, da se lahko v Republiki Sloveniji zaposli brez delovnega dovoljenja. Državljan države članice EU in EGP izkazuje delodajalcu pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela z dokazilom, da je državljan države članice EU ali EGP. Družinski član državljana iz prejšnjega odstavka, ki ni državljan države članice EU ali EGP, izkazuje delodajalcu svojo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela z dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana zaradi združitve družine.

Vrste delovnih dovoljenj za tujce

Državljani tretjih držav, ki želijo delati in prebivati v RS, potrebujejo delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje. Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca kot dovoljenje za zaposlitev oziroma dovoljenje za delo in omogoča tujcu le delo oz. zaposlitev pri točno določenem delodajalcu – vlagatelju. Postopek pridobivanja delovnih dovoljenj lahko podjetnik začne takoj potem, ko prejme Sklep o vpisu poslovnega subjekta z registrskega sodišča, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje. V posebej določenih zakonskih primerih pa lahko zaprosi za delovno dovoljenje tudi tujec sam in pridobi osebno delovno dovoljenje, ki mu v času trajanja omogoča prosto izbiro zaposlitve oz. dela.

Posamezne vrste delovnih dovoljenj:

  • Osebno delovno dovoljenje,
  • Dovoljenje za zaposlitev,
  • Dovoljenje za delo.

Pomoč pri odpiranju podjetja in pridobivanju delovnih dovoljenj.

Če potrebujete novo podjetje d.o.o. ali pomoč pri pridobivanju delavnega dovoljenja za tujce se lahko obrnete na našega partnerja Agencijo Spin.

V naslednjem članku pa vam bomo podrobneje predstavili posamezne vrste delovnih dovoljenj in same načine pridobivanja, potrebne pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati in še več o drugih potrebnih zadevah.

Nazaj na vse članke