Primerjava stroškov zaposlitve

Velika večina podjetnikov na neki točki v delovanju potrebuje pomoč drugih oseb. Čeprav vas lahko optimističen začetek sicer prevzame do te mere, da mislite, da boste vse lahko opravili sami, bolj izkušeni podjetniki svetujejo, da se čimprej otresete takega razmišljanja. Pomoč drugih pri proizvodnji ali izvajanju storitev s seboj vselej prinese različne stroške, pravice in obveznosti za obe vpleteni strani, ki pa se razlikujejo glede na dogovorjeno obliko sodelovanja.

Davčno potrjevanje

Razlike se kažejo predvsem v posledicah, ki jih za seboj prinese zaposlitev na podlagi določene pogodbe. Te se večinoma nanašajo na plačilo davkov in prispevkov ter na pravice in obveznosti do zaposlenega. Tri najbolj pogoste oblike zaposlitve novega delavca so:

 • redna zaposlitev (pogodba o zaposlitvi),
 • avtorska pogodba,
 • študentsko delo.

Zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Pri redni zaposlitvi za določen ali nedoločen čas mora podjetnik kot delodajalec z zaposlenim podpisati pogodbo o zaposlitvi, ki jo ureja Zakon o delovnih razmerjih. Vsak mesec mora ob nakazilu plače odvesti del zneska za različne davke in prispevke. Končni stroški so tako pri tej vrsti pogodbe za delodajalca dejansko najvišji, vseeno pa mu ta vrsta zaposlitve ponuja tudi nekaj prednosti v primerjavi z avtorsko pogodbo ali študentskim delom (npr. odpoved s strani delavca mora biti večinoma vnaprej napovedana). Končno izplačilo delavcu ponavadi zajema vrsto postavk:

 • plačo,
 • dodatke,
 • nadomestila,
 • prispevke,
 • povračila za malico,
 • povračila za prevoz na delo,
 • morebitne odpravnine,
 • ...

Odhodki, ki delodajalcu nastanejo v zvezi z izplačilom plače, pa vsebujejo tudi že prej omenjene davke in prispevke. Prispevki od bruto plače so naslednji:

 • za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • za zaposlovanje,
 • za zdravstvo,
 • za starševsko varstvo,
 • socialni prispevki

Pri tem je potrebno opozoriti, da se večina prispevkov plačuje tako s strani delavca, kot tudi s strani delodajalca. Znesek, ki ga na koncu zaposleni dobi, je tako vsaj 38% nižji (pri minimalni plači) kot znesek, ki delodajalcu predstavlja dejanski odhodek zaradi plače. S točno trenutno višino posameznega prispevka se je najbolje seznaniti na spletni strani Davčne uprave.

Avtorska pogodba

Avtorski honorar po pogodbi se obračuna dokaj enostavno. Od bruto honorarja se odštejejo normirani stroški v višini 10% celotnega honorarja. Od preostalih 90% se odvede akontacija dohodnine po stopnji 25%. Preostanek se izplača avtorju. Poleg normiranih stroškov se lahko uveljavlja tudi druge stroške (prevoz, prenočitve povezane z delom), ki jih določa Zakon o dohodnini (Zdoh-2).

Študentsko delo

Vse prispevke pri študentskem delu plača podjetje, ki je študenta najelo. Prav tako se vsi prispevki plačajo pri posameznem plačilu preko napotnice. Koncesijska dajatev znaša 23%, dodatna koncesijska dajatev 2%. Na znesek koncesijske dajatve se plača tudi davek na dodatno vrednost (DDV) v višini 20% (kar predstavlja 5% celotnega zneska). Hkrati se plača tudi pavšal za zdravstveno zavarovanje (trenutno 4,64 evrov na napotnico vsak mesec).

Primer izračunov

Primer izračuna, če želite da zaposleni dobi 556,83 eur plače (neto izplačila; to je končno izplačilo po plačilu prispevkov ob minimalni plači, ki od januarja 2013 naprej znaša 783,66 eur):

Plača redno zaposlenega (brez dodatka na delovno dobo, brez dodatnih olajšav in brez izplačila za prevoz in prehrano):
1. Prispevki za socialno varnost (skupaj) 173,19 eur
1.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 121,47 eur
1.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 49,84 eur
1.3 Prispevek za zaposlovanje 1,10 eur
1.4 Prispevek za starševsko varstvo 0,78 eur
2. Akontacija dohodnine (16% od 335,24 eur) 53,64 eur
3. Neto plača (za izplačilo) 556,83 eur
4. Bruto osnovna plača 783,66 eur
5. Prispevki na bruto plačo (skupaj) 126,17 eur
5.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 69,35 eur
5.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 51,41 eur
5.3 Prispevek za zaposlovanje 0,47 eur
5.4 Prispevek za poškodbe pri delu 4,15 eur
5.5 Prispevek za starševsko varstvo 0,78 eur
Skupni strošek delodajalca 909,83 eur


Plačilo po avtorski pogodbi:
Neto izplačilo 556,83 eur
Bruto znesek 718,49 eur (ali 862,19 eur*)
Normirani stroški (10% bruto zneska) 71,85 eur
Davčna osnova 646,64 eur
Akontacija dohodnine (25% od davčne osnove) 161,66 eur
Znesek DDV (20%) 0,00 eur (ali 143,70 eur*)
* Strošek v primeru, da je naročnik zavezanec za DDV.


Študentsko delo:
Neto izplačilo 556,83 eur
Bruto znesek 723,88 eur
Koncesijska dajatev (23% neto izplačila) 128,07 eur
Dodatna koncesijska dajatev (2% neto izplačila) 11,14 eur
DDV na koncesijo (20% od zneska obeh koncesij) 27,84 eur


Iz vseh treh izračunov vidimo, da najceneje izplačilo podjetnik izvede preko avtorske pogodbe, če bo tem ni davčni zavezanec. Med ostalimi načini je nato najceneje plačevati preko študentske napotnice (če je za delo, ki ga iščemo seveda mogoče zaposliti študenta). Izplačevanje plačil podjetnika, ki je davčni zavezanec je v praksi verjetno vseeno ceneje kot redna zaposlitev, saj bi h končnemu znesku 783,66 eur bruto osnovne plače redno zaposlenega morali prišteti še določen znesek nadomestila za prevoz na delo ter nadomestila za prehrano.

Nazaj na vse članke