Zaposlovanje in delo tujcev – drugi del

V prejšnjem članku smo vam predstavili osnove glede tega, kdo sploh potrebuje delovno dovoljenje za delo v Sloveniji, sedaj pa vam podrobneje navajamo potrebne pogoje za posamezne vrste delovnih dovoljenj in sicer poznamo:

Davčno potrjevanje

1. Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji Delovno dovoljenje za večinskega lastnika družbe (če sta npr. lastnika-ustanovitelja dva, je do tega dovoljenja upravičen tisti, ki ima večinski delež npr. 51%).

2. Dovoljenje za delo tujega zastopnika(direktorja) podjetja

POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo zastopnika-tujca, če družba še ne posluje 6 mesecev so:
 1. v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru, izkaže lastništvo poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo, ali v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaže lastništvo prostora ali ustrezno najemno pogodbo za prostor, kjer ima sedež;
 2. izkaže investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000 evrov za zagon družbe;
 3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru.

Pri tem se za izpolnjevanje pogojev predvidevajo naslednja dokazila:

 • Fotokopija najemne pogodbe v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež
 • Izpis iz zemljiške knjige v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora kjer ima sedež
 • Dokazilo o stvarnih vložkih, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu
 • Dokazilo o nakupu opredmetenih osnovnih sredstev v višini 22.500 EUR ( Skladno z zakonom in pravilnikom se namreč 7.500 EUR kolikor znaša minimalni osnovni kapital že prizna oz. se “odšteje od zahtevanih 30.000 EUR). Tovrstna sredstva pa pomenijo npr.: delovna oprema, stroji, računalniška oprema, nakup nepremičnine na podjetje ipd.
 1. podatek o številu zaposlenih
 2. pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava
 3. fotokopija potnega lista tujca
POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo zastopnika-tujca, če družba že posluje najmanj 6 mesecev so:
 1. je registriran najmanj šest mesecev in za obdobje zadnjih šestih mesecev izkaže pozitivni poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, ali je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov;
 2. je v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
 3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru
 4. podatek o številu zaposlenih
 5. pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava
 6. fotokopija potnega lista tujca

3. Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca

Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da v evidenci zavoda ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije.

Za izdajo dovoljenja za zaposlitev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
 1. da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru;
 2. da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev ni vložil pisnega obvestila o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev na zavod, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja;
 3. da delodajalec iz poslovnih razlogov šest mesecev pred vložitvijo vloge ni odpuščal delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katero je delodajalec vložil vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev;
 4. da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni zavrnil zaposlitve brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem;
 5. da delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev izkaže pozitivni poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, ali da je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov;
 6. da je delodajalec za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
 7. da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto;
 8. da ni izkoriščena kvota iz 54. člena tega zakona;
 9. da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec;
 10. da delodajalec priloži z njegove strani podpisano pogodbo o zaposlitvi.

4. Dovoljenje za prebivanje

Delovno dovoljenje samo ni dovolj za prijavo prebivališča tujca v Sloveniji, ampak tujec potrebuje dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje si tujec - državljan tretje države uredi na Konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, v državi od koder prihaja.

Postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje:

Tujec se zglasi na konzulatu in izpolni obrazec - Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela.

Obrazcu je potrebno priložiti različne dokumente:

 • Izpis iz registra podjetij, kjer so razvidni podatki o registraciji podjetja v Sloveniji (AJPES)
 • Veljavno delovno dovoljenje
 • Overjeno kopijo potnega lista
 • Biometrično sliko
 • Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (npr. Pogodba o zaposlitvi)
 • Ustrezno (komercialno) zdravstveno zavarovanje vsaj 2 meseca
 • Potrdilo o nekaznovanju (ne sme biti starejše od 3 mesecev)
 • Potrdilo o plačilu takse za Zavod za zaposlovanje

Konzulat preveri vlogo in pozove tujca na prevzem dovoljenja za prebivanje in mu izda izkaznico. S to izkaznico lahko tujec pride nazaj v Slovenijo in prijavi prebivališče v Sloveniji (v roku 3 dni).

Pri urejanju celotne dokumentacije velikokrat potrebujete strokovnjake in svetovalce, ki nudijo storitev in pomoč pri pridobivanju delovnih oz. bivalnih dovoljenj, prevodih različnih dokumentov v slovenski jezik in potrdil sodnih tolmačev itd. Obstaja namreč več različnih možnosti oz. načinov za zgoraj navedene postopke, zato vsekakor predlagamo, da se obrnete na za to usposobljene strokovnjake. En primer takšnega podjetja je Agencija Spin, oglejte si ponudbo na njihovi spletni strani agencijaspin.si, Nekaj njihovih ostalih storitev:

 • Nakup novega podjetje (brez potrebnih 7.500€ osnovnega kapitala?)
 • Odprtje podružnice v Sloveniji
 • Pridobitev davčne številke za tujce
 • Virtualna pisarna v Sloveniji
 • Računovodstvo (že od 45€ na mesec naprej)

Nazaj na vse članke