Legalizacija objekta

objekt

Gradnja objektov v Republiki Sloveniji je v javnem interesu. Po gradbenem zakonu predstavlja varnost objektov, varstvo okolja, voda, narave, spoštovanje načela enakih možnosti, varstvo kulturne dediščine skladnost umestitve objektov, kakovost objektov in njihovo usklajenost z okoljem. ( itd.)

Zgrajen objekt mora biti skladen s prostorskimi izvedbenimi akti, ki predpisujejo urejanje prostora. Za legalno zgrajen objekt gre tako samo takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji po gradbeni zakonodaji. Tak objekt je nato mogoče legalno uporabljati.

Kar nekaj objektov v Republiki Sloveniji ni legalno zgrajenih, čeprav se ti objekti normalno uporabljajo in so že v celoti zgrajeni. Pri teh objektih velja, da ob gradnji niso pridobili gradbenega dovoljenja ali pa je bil le ta v neskladju in nepopoln. Nelegalen objekt je lahko recimo tudi manjši enostaven objekt ali pa recimo hiša, ki ni zgrajena po predpisanem prostorskem aktu ter drugih predpisih. Objekti se tako po zahtevnosti delijo pod enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Leta 2017 smo v mesecu Novembru sprejeli tudi nov zakon, ki navaja, da legalnost objekta pomeni, da ima objekt pridobljena uporabno gradbeno dovoljenje in je evidentiran.

Poznamo več možnosti legalizacije objekta:

  • legalizacija dopustnih manjših odstopanj s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih, zgrajenih pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (113. člen Gradbenega zakona);
  • legalizacija objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (17.11.2017) z možnostjo legalizacije skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona (114. do 116. člen Gradbenega zakona);
  • legalizacija objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1.1.1998 (117. člen Gradbenega zakona);
  • legalizacija objektov daljšega obstoja po določbah 197. in 198. člena ZGO-1 (118. člen Gradbenega zakona).

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke