Delniška družba

delniška drub

Prednosti in slabosti delniških družb

+

 • družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe
 • možnost sklepanja pravnih poslov med družbo in družbeniki
 • delniška družba lahko deluje na borz

-

 • izplačevanje dobička je visoko ( davek
 • delniška družba ima višje stroške poslovanj
 • Ima zahtevnejši postopek ustanovitvce
 • dolžnost vplačila osnovnega kapitala

Kaj pa sploh je delniška družba?

Delniška družba krajše ima oznako d.d. in je gospodarska družba. Osnovni kapital je razdeljen na delnice. Za ustanovitev potrebujemo eno ali več pravnih ali pa fizičnih oseb, ki skupaj sprejmejo statut. Statut mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa, saj ureja način delovanja delniške družbe ter razmerja med družbeniki. Pri delniški družbi obstaja tudi specifika, saj mora tretjino kapitala sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju. Spodaj je nekaj osnovnih točk, ki jih mora statut vsebovati:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja,

 • firmo in sedež družbe,

 • enotirno ali dvotirno upravljanje

 • doba, koliko časa vsak vodi in nadzoru

 • dejavnosti družbe,

 • znesek osnovnega kapitala,

 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom je potrebna navedba nominalnega zneska delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska ter razred delnic.

 • če ima družba kosovne delnice je potrebno navesti število delnic,

 • opredeliti moramo ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime,

 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital,

 • obliko in način objav, ki so pomembni za družbo.

 • način kako družba preneha z delovanjem

  Kaj so delnice?

Delnice so v osnovi vrednostni papirji. Delnice imajo tudi dvojni pomen. Vezane so lahko na prinosnika ali pa na ime. Predstavljajo lahko alikvotni del osnovnega kapitala in pa obenem predstavljajo listino (vrednostni papir), ki vključuje vsebino članskih pravic ter premožnejske pravice. Najpomembnejša članska pravica je udeležba pri upravljanju družbe, najpomembnejša premožnejska pravica pa je udeležba pri delitvi dobička.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke