Oddaja obračuna davka na dodano vrednost

obračun davka

Vsak davčni zavezanec, ki se identificira za namene DDV mora davčnemu organu predložiti obračun DDV.
Obračun mora vsebovati vse potrebne podatke potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna. (Sem sodijo tudi potrebni obračuni za odbitke, oproščene transakcije ter skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom). Obračun davka na dodano vrednost predloži davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV.

Kako in kje predložiti obračun davka?
Obračun davka na dodano vrednost zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.Davčni zavezanec, ki prvič predlaga obračun DDV, mora obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za sestavo obračuna DDV. Obračun davka na dodano vrednost lahko oddate enostavno preko elektronske oddaje.

Kdaj je potrebno oddati obračun davka na dodano vrednost?
Obračun davka na dodano vrednost mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. V zakonu so določene izjeme in sicer:
• davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Evropske Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja,
• v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, osebnega stečaja, postopka prisilne poravnave, stečaja, likvidacije in smrti davčnega zavezanca,
• če davčni organi v inšpekcijskem nadzoru ugotovijo, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan in s sklepom določi, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom za predložitev obračuna DDV in za davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja.
Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Kazni
V kolikor DDV zavezanec ne predloži davčnemu organu obračuna DDV ali pa ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku ali ne predloži obračuna DDV na predpisan način ali v predloženem obračunu DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, se kaznuje za prekršek. Globe znašajo od 400 pa vse do 75.000 Eurov.

null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke