Začetek gradnje

začetek gradnje

Poleg pravnomočnega gradbenega dovoljenja je pogoj za začetek izvajanja gradnje prijava začetka gradnje.

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec v primerih, da je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali pa je predviden obseg dela 500 človek dni ali več. Prijavo začetka gradnje lahko oddate elektronsko, po pošti ali osebno najkasneje 15 dni pred začetkom del.
Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela. Kopijo prijave mora namestiti na gradbišču na vidno mesto. Po prijavi začetka gradnje je treba obvezno prijaviti vsako spremembo v zvezi z nadzornikom. S prijavo začetka gradnje se seznanijo vsi vpleteni kot tudi gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji.

Gradbiščna tabla
Pred pričetkom del na gradbišču, mora vsak investitor gradbišče označiti z gradbiščno tablo. Gradbiščna tabla mora biti postavljena na vidnem mestu, ob vhodu na gradbišče, kjer se izvaja rekonstrukcija stavbe ali pa novogradnja. V kolikor gre za rušitev ali pa odstranitev objekta, gradbiščne table ni potrebno postavljati. Gradbiščne table prav tako ni potrebno postavljati v primeru gradnje objektov posebnega pomena. ( objekte na mejnih prehodnih, objektih, ki so pomembni ob naravnih ter drugih nesrečah in pa objektih za obramboo države). Za gradbiščno tablo so predpisana določila , kot so oblika ter podatki an njej. Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika. V kolikor gre za gradnjo zahtevnejšega objekta se poleg vseh ostalih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta in pa naslov koordinatorja za avrnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Gradbiščna varovana ograja
Čisto vsako gradbišče je pred pričetkom gradnje potrebno zavarovati, ne glede na načrte organizacije ali ureditve. Zavarovati ga je potrebno z ograjo, s katero se prepreči fizični dostop do gradbišča. Gradbišče se zavaruje ali z mrežasto armirano ograjo ali pa z gradbenimi paneli, ki poleg zaščite preprečujejo pogled na gradbišče. Najcenejša rešitev pa je posebna plastična folija, ki je ponavadi v rdeči barvi in že od daleč opozarja na mesto gradnje. Ta folija sicer ne prepreči fizičnega vdora na gradbišče, v vsakem primeru pa vsaj prepreči in varuje posameznike v okolici, da nebi pomotoma zašli na samo gradbišče in se poškodovali.


Kazni
V prvi vrsti moramo poskrbeti za to, da investitor najame gradbenega nadzornika, ki je v času gradnje ves čas prisoten na gradbišču ter mu investitor brezpogojno zaupa. Tako se že v osnovi izognemo kaznim ter možnim zapletom. V kolikor pa na gradbišču ni vse tako kot mora biti, so kazni sledeče. Če je gradbišče označeno neprimerno in ni zavarovano in če to ugotovi gradbeni inšpektor lahko izvajalec del plača kazen tudi do višine 10000€. Tudi če se gradnje lotite sami brez gradbenih podjetij lahko prejmete kazen v višini 700€. Kazen do 35.000€ lahko prejmejo pravne osebe v kolikor vas pri gradnji zalotijo brez gradbenega dovoljenja, za fizične osebe je kazen manjša in sicer 500€. null

Preberite tudi:

Nazaj na vse članke